Kwaliteit

Beroepsbeoefenaren in de eerste lijn zoals huisartsen, psychologen en fysiotherapeuten hebben elk een registratiesysteem om als professional geregistreerd te mogen blijven.

Daarnaast kennen deze beroepsgroepen een systeem van intervisie en/of intercollegiale toetsing, waarin bezinning op het eigen handelen en feedback van vakgenoten centraal staat.

Deze professionals vallen allemaal onder de tuchtrechtspraak van de wet BIG. Verder zijn zij gebonden aan hun eigen beroepscodes.

In onze praktijk werken psychologen die zowel geregistreerd zijn bij het Ministerie van VWS (GZ-psycholoog BIG), als bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De psychologen zijn gebonden aan de beroepscode van het NIP.

Wilt u meer weten over onze beroepsgroep en onze regionale structuur van professionals: zie http://www.lvvp.nl of http://www.psyzorghk.nl

De regiebehandelaren binnen de praktijk zijn gevisiteerd op kwaliteit van praktijkvoering en behandeling door een gespecialiseerde visitatie commissie van de LVVP / NIP.

Professioneel handelen

Geregistreerde GZ psychologen hebben regulier intervisie over hun vak met collega’s. Ze volgen bij- en nascholing om te voldoen aan de specifieke registratie-eisen van behandelvaardigheden, indicatiestelling en diagnostiek.

Naast deze registratie-eis werken wij als professioneel psycholoog al een aantal jaren met professionele richtlijnen en standaarden. Zo is er bijvoorbeeld een richtlijn voor Werk en psychische klachten, een richtlijn voor Depressie en een richtlijn voor Angstklachten ontwikkeld met huisartsen. Voor het bekijken van deze richtlijnen: zie http://www.artsennet.nl of http://www.psynip.nl. In onze regio werken we nauw samen in een keten van huisartsen, jeugdartsen, psychiaters, POH GGZ, jeugdzorg, scholen, fysiotherapeuten en instellingen voor GGZ.

Professioneel handelen wordt tevens ontwikkeld via gerichte opleidingen. Specifieke kwalificaties als EMDR practitioner voor traumabehandeling of CSR behandelaar bij chronische stress (ook wel burnout genoemd) treft u bij onze psychologen aan. Voor meer informatie zie http://www.emdr.nl of http://www.csrcentrum.nl

Op de site van het CBO http://www.cbo.nl staan alle recente wetenschappelijke richtlijnen voor behandeling.

Kwaliteit en samenwerking

Onze praktijk maakt onderdeel uit van PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland. Dit is een coöperatie van vrijgevestigde psychologen, gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten. De psychologen en psychotherapeuten die zijn aangesloten bij PsyZorg HK zijn allen breed geschoold en BIG-geregistreerd. Wij kiezen voor een werkwijze die zoveel mogelijk aansluit bij uw klachten en problemen. In de regio’s Midden- en Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer werken we nauw samen met huisartsen, GGZ-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en fysiotherapeuten. Dat is een voordeel voor u als cliënt.

Lastige problemen zijn immers sneller en beter op te lossen in goede samenwerking.

Door de goede samenwerking tussen de psychologen van PsyZorg HK onderling, is waarneming of tijdelijke vervanging gewaarborgd, zodat u altijd verzekerd bent van continuïteit in de behandeling.

Alle psychologen en psychotherapeuten van PsyZorg HK zijn aangesloten bij een of meerdere beroepsverenigingen, zoals het NIP en de LVVP.

Klachten- en geschillen regeling

De LVVP heeft een klachtenregeling met bemiddelaars en een onafhankelijke klachtencommissie, waar u meer informatie kunt vinden over wat te doen als u ontevreden bent over de behandeling.

Patiënten van vrijgevestigde eerstelijns/gz- psychologen en psychotherapeuten/klinisch (neuro)psychologen kunnen op het cliëntendeel van de LVVP-site meer informatie vinden over de klachtenregeling of zich hierover door het LVVP-bureau laten informeren.

Sinds 1 oktober 2019 heeft de LVVP ook een Klachtenregeling Jeugdwet. Op grond van de Jeugdwet is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog verplicht zich bij een klachtenregeling aan te sluiten.De klachtenregeling op grond van de Wkkgz is echter anders dan de regeling Jeugdwet. Daarom heeft de LVVP een extra klachtenregeling opgesteld voor GZ-psychologen die kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behandelen en/of door de gemeente worden vergoed. Ook kunnen cliënten en hun ouders met vragen en klachten terecht bij een vertrouwenspersoon van het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg), Zorgbelang of een andere door de gemeente ingehuurde organisatie.

Meer informatie hierover vindt u op de link hierboven van de LVVP.

Meer lezen? Zie https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Routine Outcome Monitor

In een eerste gesprek krijgt u informatie over uw privacy en afspraken met de psychologenpraktijk. U licht uw situatie toe en legt uw klachten voor aan de psycholoog. Aan het begin en aan het eind van uw behandeling worden uw klachten digitaal gemeten met een Routine Outcome Monitor instrument (ROM), of te wel het invullen van één of meerdere vragenlijst(en). Dit wordt verplicht gesteld door uw zorgverzekeraar.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken:

Privacy Policy

Om goede zorg te kunnen verlenen verwerkt de Praktijk voor Psychologische hulpverlening verschillende gegevens van u of slaan we deze op. Dit doen wij in lijn met de hiervoor geldende wetten zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij precies omgaan met uw gegevens staat verwerkt in onze Privacy Policy. Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Privacy Policy De PPH